1. Kde podat žádost o důchod

Žádost o důchod musíte podat osobně na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Můžete ale k podání žádosti zmocnit i jinou osobu na základě udělené plné moci.

Za občany, kteří nemohou podat žádost o důchod sami vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu žádost podat jejich rodinní příslušníci.

2. Jaké doklady je třeba předložit

Při podání žádosti o důchod je třeba předložit především průkaz totožnosti. Dále se předkládají doklady o náhradních dobách pojištění (např. o studiu, vojně, péči o dítě) a o dobách pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci.

Nemá-li žadatel žádné doklady k dispozici, postačí k sepsání žádosti o důchod pouze platný doklad totožnosti, případně vyplněný a bankou potvrzený tiskopis pro výplatu důchodu na účet.

3. Jak bude důchod vyplácen

Důchod je možné vyplácet dvěma způsoby, a to buď na účet důchodce nebo jeho manžela či manželky u peněžního ústavu, nebo v hotovosti na adresu bydliště prostřednictvím České pošty. Výplata v hotovosti je však zpoplatněna za každou splátku důchodu částkou 21 korun. Vyplácený důchod tak bude o daný poplatek nižší.

Způsob výplaty si sami zvolíte při sepisování žádosti o důchod. Pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu” nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice” (tiskopisy jsou k dispozici na OSSZ či webu ČSSZ).

Způsob výplaty je však možné kdykoli změnit.

Nejčastější dotazy čtenářů
Jak se dozvím, o kolik se mi důchod zvýší?
Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím pošty nebo do zařízení sociálních služeb či bezhotovostně na účet, zašle Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) o zvýšení důchodu písemné oznámení. To je zasíláno běžnou listovní zásilkou na adresu příjemce důchodu evidovanou v ČSSZ. Tato oznámení ČSSZ rozesílá průběžně od poloviny prosince a během ledna, v závislosti na výplatním termínu důchodu. Oznámení by tak každý důchodce měl dostat nejpozději v den výplatního termínu lednového důchodu.
Valorizace se promítne už v lednové, nebo až v únorové výplatě důchodu?
Důchody se valorizují od lednové splátky, tzn. že důchod, který lidé dostanou v lednu, již bude navýšený.
Lidé dostávají důchody v daném měsíci v různých termínech. Je to tak, že v daném měsíci stát „zálohuji“, nebo je to naopak, že dostávám od státu peníze předem?
Důchody se vyplácejí dopředu, v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje i výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb. Do těchto zařízení se důchody vyplácejí 15. den v měsíci. Například důchodce má výplatní termín 10. dne v měsíci. Důchod, který obdrží 10. ledna, mu pak náleží na období od 10. ledna do 9. února. Další splátku důchodu dostane 10. února a ta bude náležet na období od 10. února do 9. března.

4. Průkaz důchodce nečekejte

O přiznání důchodu vám ČSSZ zašle rozhodnutí. Nevydává však žádný univerzální „průkaz důchodce“. Pokud budete potřebovat potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši, obraťte se na příslušnou OSSZ.

5. Na informace o změnách je osm dnů

Povinností každého důchodce je sdělit ČSSZ nejpozději do osmi dnů všechny skutečnosti, které mají vliv na důchod a jeho výplatu, tedy zejména změnu adresy, změnu čísla účtu pro zasílání důchodu apod.

6. Informujte zdravotní pojišťovnu

O tom, že vám byl přiznán důchod, je třeba informovat vaši zdravotní pojišťovně. Za důchodce, kteří při pobírání důchodu nejsou výdělečně činní, platí zdravotní pojištění stát.

7. Kdy důchod podléhá zdanění

Příslušný finanční úřad vám sdělí informace o tom, kdy důchod v daném roce nepodléhá zdanění a kdy naopak musíte podat daňové přiznání.

Podle současně platných daňových předpisů podléhá pravidelně vyplácený důchod zdanění, jen pokud v ročním součtu přesáhne 36násobek minimální mzdy. Jednorázové doplatky důchodů (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmů nepodléhají.

8. Přepočet důchodu

Pokud při pobírání starobního důchodu zároveň pracujete (resp. vykonáváte výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění), můžete po 360 kalendářních dnech této činnosti požádat o přepočet důchodu. Žádost můžete podat nejlépe prostřednictvím OSSZ podle místa trvalého bydliště, případně zaslat na ústředí ČSSZ.

9. Výplata nemocenského pro pracující důchodce

Poživatelé starobních důchodů, kteří při pobírání důchodu pracují a jsou účastni nemocenského pojištění, mají kratší podpůrčí dobu pro výplatu nemocenského. Nemocenské se jim vyplácí nejdéle 70 kalendářních dnů při jedné pracovní neschopnosti, ne však víc než 70 dnů za kalendářní rok. Také platí, že se jim nemocenské vyplácí nejdéle do dne skončení zaměstnání.

10. OSVČ a důchod

Lidé, kteří při pobírání důchodu nadále pracují, mohou o přiznání důchodu svého zaměstnavatele informovat.

Pokud bude důchodce i po přiznání důchodu nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (jsou OSVČ), měl by informovat příslušnou OSSZ, protože přiznání důchodu může mít vliv na výši záloh na pojistné na sociální zabezpečení.

Poživatel „předčasného“ starobního důchodu však má povinnost zaměstnavateli i OSSZ/ČSSZ tuto skutečnost oznámit.